วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การขออนุยาตขายอาหารสัตว์และขอต่ออายุการขายอาหารสัตว์

ในพื้นที่อำเภอดอยหลวงมีร้านค้าที่เปิดขายอาหารสัตว์ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบประจำในเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน จำนวน ๑๐ ร้าน